:היפרגוילביב


.ריבד תאצוה ,1975,תוילוח ילעב - יגולואז ןוקיסכל ,םחנמ רוד (א
.דחואמה ץוביקה תאצוה 1975.םלש רידגמ ,םירופיצה ,ןו'ג ואלסרפ ,דר'ציר רטיפ ,ןמרה לצנייה (ב
.ףסאיחא תאצוה ,1977,לארשי ץרא ירופיצל ךירדמ .ר ,רבנע (ג
.ןוחטבה דרשמ , ,1986"לארשי ץרא לש חמוצהו יחה" 6 ךרכ - תופוע ,יזוע זפ (ד
.ג"נשת ,הנשמב יחהו חמוצה ,הדוהי סיקלפ (ה
.ד"ישת ,דומלתה ןושל רצוא ,יקסבוסוק (ו
.א"כשת ,תידומלתה תורפיסב תופוע ,יפש (ז
.א"ת ,ז"ישת ,לארשיב םירפצ .א ,ילאמש (ח
.ג"י - י .תורבוח .םיסרוד תופוע לע עדימ זכרמ ןולע ,הינזעה (ט<HEAD>GAVIIDAE DIVERS</HEAD>


Bibliography:

1. Cramp, S. and Simmons, k.E.L. Handbook of Birds of Europe, the Middle-East and North Africa. Vol. 1-5, 1977-8, Oxford University Press.
2. John G. Williams, Birds of East Africa, 1963, Collins, London.
3. Hadoram, S. The Birds of Israel, 1996, Printed in Great Britain by Bath Press Colour Books, Bath.
4. Handbook of the Birds of the World, Vol 1-6, 1992-2001, Lynx Edicions, Barcelona.