סכנת ההכחדה המאיימת על העופות
סכנת ההכחדה של מינים קיימת, כי אנחנו הבעיה, מזעזע שבכל מין ממיני הציפורים אחת משמונה היא בעלת סיכון אמיתי ועומדת להיכחד
ב 100 השנים הבאות. הערכה צופה כ 1,186 מינים. רובם מצבם קשה מאוד, 182 מינים מצבם קריטי, והערכה שרק 50% מהם ישרדו מעל 10
. שנים או שלושה דורות. בהמשך 321 בסכנת הכחדה ו680 פגיעים
בנוסף להם ישנם 727 מאוימים. הסולם הזה של איום דומה, ולפעמים גרוע יותר בקבוצות אחרות של בעלי חיים. בתחילת שנות ה 2000 פרסם
: ארגון שמירת הסביבה העולמי - IUCN רשימה אדומה של מינים מאוימים , שכללה מלבד את נתוני הציפורים, את הנתונים הבאים
. 30% מהדגים, 20% מבין הדו-חיים, כ 27% מהזוחלים ומקרב היונקים כ 24% יהיו תחת איום של השמדה גלובלית


. ניבוי העתיד
מממצאי המאובנים ניתן להסיק שבמוצע כל 100 שנים מין אחד מקרב הציפורים יכחד, אבל במציאות
. מ128 ציפורים שהיו מתועדות ברישומים שונים ב500 השנים האחרונות, 103 מהם מתחילת 1800 נכחדו
זה יותר מפי 50 משעור המינים שהוכחדו בהיסטוריה האבולוציונית. הנתונים מביאים להשערה שסיכון
. ההכחדה ילך ויגבר בעתיד
הבעיה של משבר ההכחדה הגלובלי המאיים על הציפורים הוא האדם. מבין 1,186 מיני הציפורים המאוימות
. כ 99% - 1,175 הם בסכנה מפעילויות אנושיות כמו עיור, חקלאות, כריתת יערות, ציד ולכידה
, הכחדה של מינים הם תוצאה של שינויים טבעיים הנובעים משינויים גדולים במערכת האקולוגית של העולם
מערכת אקולוגית זו מספקת שירותים חיוניים כמו זו של מבנה האקלים העולמי, וויסות מחזור הפחמן, שמירת
. קווי פרשת המים ושמירת יציבות הקרקעות
ההפסד הפוטנציאלי של מיני ציפורים במספרים גדולים והעמדה של אחרים בסיכון גבוה, מצביעה בצורה ברורה
. שהאיכות המערכת האקולוגית של עולמנו מתדרדרת

. המצב בישראל
. נכחד בין השנים 40 - 1920 והקטופה שמאז 1975 לא נצפתה יותר בארץ S. c. syriacus בישראל נכחדו שני מינים, היען שתת המין שלו
.נכחדו
0
Struthio camelus - יען Ketupa zeylonensis - קטופה
מצאו וקבעו שבישראל מבין המינים שניצפו ותועדו IUCN ו Birdlife International ארגוני שמירת הטבע
: ישנם 18 מינים הנמצאים בדרגות שונות של סיכון עולמי. שבעה מוגדרים ברמת סיכון גבוהה. שניים מהם מקננים בארץ
. הברווז המשויש והבז האדום, לגבי האחרון נעשים מאמצים רבים בירושלים לחזקו בטבע

OO צח-ראש לבן 00000000000 ברווז משויש OOO מכישליו000000000000 בז אדום 0000000000 עיט שמש 00000000 עיט צפרדעיםOOO קיוית להקנית
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Marmaronetta angustirostrisO Oxyura leucocephalaO Aquila clanga000000 Aquila heliaca00000 Falco naumanni00000 Crex crex000000 vanellus gregarius

: הקבוצה השניה מונה אחד עשר מינים המוגדרים בדרגת סיכון נמוך. ארבעה מהם מקננים בארץ
. קורמורן גמד, צולל ביצות, חוברה ובזבוז הלבנון. העוזנייה השחורה ועיטם לבן-זנב הוכחדו כמקננים
0000000 000000000000000000 000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000 זרון שדות 0000000000000 עוזניה שחורה 00000000000 עיטם לבן-זנב 0000000000000 צולל ביצות 0000000000000 קורמרן גמד
00000000000000000000000000000000000000000000000 Phalacrocorax pygmeus0000000 Aythya nyroca0000000 Haliaeetus aalbicilla000000000 Aegypius monachus00000000 Circus macrourus
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 חרטומית בינונית0000000000000000000 חוברה מדברית 000000000000000 חובה קטנה
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Tetrax tetrax000000000000000 Chlamydotis undulata0000000000000 Gallinago media
. מין נוסף , שדמית שחורת-כנף מוגדרת כבעלת מידע חסר
HOME - בית
0