י22) יסעורון וילסון


Wilson's Storm-petrel
Wilson's Storm-petrel
Wilson's Storm-petrel


Oceanites oceanicus
Oceanites oceanicus
Oceanites oceanicus

:יסעור וילסון
. במעופו האופיני שונה מהסערון הקטן. ברגליו קרומי שחיה צהובים
ורגליו בולטות מאחורי זנבו
. בכנפיו כתם בהיר ונראה טופח בהם על פני המים
, בית גידולו בתקופת הקינון ימים עם מים קרים, לרוב אחרי המדף היבשתי
. לאחר הדגירה, מעדיף אוקינוסים עשירי פלנקטון. נמנע משלגים וקרח
. בארץ מזדמן באקראי נדיר ביותר
Subspecies and Distribution.
O. o. ceanecus Subantarctic islands, from Cape Horn W to Kerguelin Is.
O. o. exaspertus South Shetland, South Sandwich Is, coastal Antarctica.
Descriptive notes.
15-20 cm; 35-45 g, wingspan 38-42 cm. Wings short with carpal bend indistinct; legs project bevond tail in flight. Broad white band on rump stretches to lateral undertail-coverts. Pale bars on upper and underwing range from fairly prominent to faint. Juvenile very similar to adult. Race exasperatus has wings and tail slightly larger.
Habitat.
Marine; prefers cold waters over continental shelf or inshore, especially during breeding season; wanders over pelagic waters aftre breeding; particularly abundant in plankton-rich areas. Breeds on rocky islets, on cliffs and among boulder scree, avoiding snow and ice.
Food and Feeding
Mostly plandtonic crustaceans,especially krill, and fish alwo small squid, polychaetes, gastropods and carrion. Feeds mainly on wing, by dipping and pattering; also from surface, by skimming over the water.
Can apparently detect food by smell.
Follow ships and attends trawlers regularly; reported to follow cetaceans.
Breeding.
Starts Nov-Dec. Loosely colonial; nests in burrows or rock crevices.Mostly plandtonic crustaceans,especially krill, and fish alwo small squid, polychaetes, gastropods and carrion. Feeds mainly on wing, by dipping and pattering; also from surface, by skimming over the water.
Can apparently detect food by smell.
Follow ships and attends trawlers regularly; reported to follow cetaceans.
1 egg; incubation 47-55 days, chicks have grey-brown down, brooded for 1-2 days; fledging 60 days. mostly in April.
Mean annual survival of adults 90%.
Monements.
Transequatorial megrant; spends off-season in middle latitudes of N Atlantic and N Indian Oceans; also in Pacific, where less abundant.
May move clockwise round Atlantic.Mostly plandtonic crustaceans,especially krill, and fish alwo small squid, polychaetes, gastropods and carrion. Feeds mainly on wing, by dipping and pattering; also from surface, by skimming over the water.
Can apparently detect food by smell.
Follow ships and attends trawlers regularly; reported to follow cetaceans.
Status and Conservation.
Not globally threatend. Traditionally considered one of mostabundant of all seabirds,with total population known to reach several million pairs.Mostly plandtonic crustaceans,especially krill, and fish alwo small squid, polychaetes, gastropods and carrion. Feeds mainly on wing, by dipping and pattering; also from surface, by skimming over the water.
Can apparently detect food by smell.
Follow ships and attends trawlers regularly; reported to follow cetaceans.
Israel.
In Israel subspecies O. o. ceanecus. Straggler. One found at beach of Eilat.Mostly plandtonic crustaceans,especially krill, and fish alwo small squid, polychaetes, gastropods and carrion. Feeds mainly on wing, by dipping and pattering; also from surface, by skimming over the water.
Can apparently detect food by smell.
Follow ships and attends trawlers regularly; reported to follow cetaceans.

O. o. ceanecus
(in Israel)

O. o. ceanecus

O. o. ceanecus

O. o. exaspertus

HOME NEXT