לפי אלף -בית ציפורי ועופות ישראל
ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
אגמית
אדום-חזה
שחורת-כיפה אדרית
אווז אחו
אווז אפור
אווז לבן-מצח
אווז קטן
אווזון קטן
אורג דרומי מצועף
אח
אח מדברי
איה מזרחית
איית צרעים
אירניה
אלבטרוס לבן-כיפה
אלמון
אנפה אפורה
אנפה ארגמנית
אנפה מסורטטת
אנפה שחורת-ראש
אנפית בקר
אנפית גמדית
אנפית מנגרובים
אנפית סוף
אנפת גולית
אנפת לילה
ארנריה אדמונית