לפי אלף -בית ציפורי ועופות ישראל
ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
יאורית
יונת סלע
יונת ענק
יונת עצים
ינשוף עצים
ינשוף שדות
יסעור גמדי
יסעור גדול
יסעור כהה-כנף
יסעור כהה
יסעור לבן-מצח
יסעור מצוי
יסעור פרסי
יסעור קט
יסעור שחור-כיפה
יסעורון אטלנטי
יסעורון ווילסון
יסעורון מדירה
יסעורון פציפי
יסעורון קט
יען
ירגזי מצוי
ירגזי חרמון
ירגזי כחול
ירגזי שחור
ירקון

כוכית גדות
כוכית גדות חיוורת
כוכית כהת-גרון
כוס
כחול-זנב
כחול חזה
כחל
כסוף-מקור הודי
כספית
כפן
כרוון
כתלי


לבנית בינונית
לבנית גדולה
לבנית ים-סוף
לבנית כהה
לבנית קטנה
לוחם
לילית
לילית מדבר
לימוזה חומת-בטן
לימוזה מצויה