לפי אלף -בית ציפורי ועופות ישראל
ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
כוכית גדות
כוכית גדות חיוורת
כוכית כהת-גרון
כוס
כחול-זנב
כחול חזה
כחל
כסוף-מקור הודי
כספית
כפן
כרוון
כתלי

לבנית בינונית
לבנית גדולה
לבנית ים-סוף
לבנית כהה
לבנית קטנה
לוחם
לילית
לילית מדבר
לימוזה חומת-בטן
לימוזה מצויה

מאינה מצויה
מגלן חום
מגלן מצויץ
מדברון
מלכילון
מלכישליו
מרבו
מרגון בינוני
מרגון גדול
מרגון גמד
מרומית לבנת-כנף
מרומית לבנת-לחי
מרומית שחורה
מרית