לפי אלף -בית ציפורי ועופות ישראל
ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
לבנית בינונית
לבנית גדולה
לבנית ים-סוף
לבנית כהה
לבנית קטנה
לוחם
לילית
לילית מדבר
לימוזה חומת-בטן
לימוזה מצויה

מאינה מצויה
מגלן חום
מגלן מצויץ
מדברון
מלכילון
מלכילון לבן-גבות
מלכישליו
מרבו
מרגון בינוני
מרגון גדול
מרגון גמד
מרומית לבנת-כנף
מרומית לבנת-לחי
מרומית שחורה
מרית


נחליאלי זנבתן
נחליאלי לבן
נחליאלי לימוני
נחליאלי צהוב
נחשון
נטה
נץ אפור
נץ גדול
נץ הים הכספי
נץ מצוי
נץ קצר-אצבעות
נקר סורי
נשר מקראי