לפי אלף -בית ציפורי ועופות ישראל
ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
צהוב-מצח
צולל ביצות
צולל חלוד
צולל ימי
צולל מצויץ
צוללן אדום-גרון
צוללן שחור-גרון
צופית
צוצלת
צוקית בודדת
צוקית חכלילית
צח-ראש לבן
צחיחן חלוד-ראש
צחיחן שחור-כיפה
צחיחנית חרמון
צחיחנית מדבר
צטיה
ציצנית
צלוב-מקור