לפי אלף -בית ציפורי ועופות ישראל
ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
תוכי נזירי
תור הטבעת
תור מזרחי
תור מצוי
תור צווארון
תורית זנבתנית
תחמס אירופי
תחמס מצרי
תחמס נובי
תמירון
תנשמת
תפוחית
תפר