לפי אלף -בית ציפורי ועופות ישראל
ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
טבלן אפור-לחיים
טבלן בינוני
טבלן גמד
טבלן לבן-לחיים
טבלן מצויץ
טדורנה
טסית
טריסטרמית


יאורית
יונת סלע
יונת ענק
יונת עצים
ינשוף עצים
ינשוף שדות
יסעור גמדי
יסעור גדול
יסעור כהה-כנף
יסעור כהה
יסעור לבן-םצח
יסעור מצוי
יסעור פרסי
יסעור קט
יסעור שחור-כיפה
יסעורון אטלנטי
יסעורון ווילסון
יסעורון מדירה
יסעורון פציפי
יסעורון קט
יען
ירגזי מצוי
ירגזי חרמון
ירגזי שחור
ירקון