י74) ברווז צהוב-מצח
Eurasian Wigeon
Eurasian Wigeon
Eurasian Wigeon
Anas penelope
Anas penelope
Anas penelope:ברווז צהוב-מצח
. לזכר מקור קצר, ראשו ערמוני, מצחו וקודקודו צהובים וגחונו אפור
. הנקבה דומה לנקבת הברכיה אבל קטנה ממנה ומצחה גבוה יותר
. ניתן לראותו עף ורועה בלהקות קטנות
, בית גידולו מקווי מים מתוקים בשדות פתוחים בצפון ובטונדרות
. לעיתים בביצות לאורך חוף ים
. חורף באגמים, ברכות, שפכי נהרות ואגמי מים רדודים
. בארץ עובר אורח וחורף מצוי
... רבא איקלע לבי ריש גלותא וטפלו ליה בר אווזא ... פסחים עד, ע"ב
Subspecies and Distribution.
Anas penelopeIceland, N Europe to N Asia. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
46 cm, 400-1000 g. Male has eclipse plumage. Female slightly smaller and her head color not contrasting with breast and upperparts.
Juvenile similar to female.
Habitat.
Lagoons, shallow freshwater marshes and lakes surrounded by forest.
Winters in freshwater or brackish lagoons, bays and other sheltered marine habitats.
Food and Feeding
Mainly vegetarian, leaves, stems, roots and seeds of grasses and aquatic vegetation.
Feeds by grazing on dry land, and head dipping in shallow water.
Breeding.
Apr-May, in single pairs or small groups.
Nest lined with grass and a thick coat of down, hidden among vegetation.
8-9 eggs, incubation 25 days. Chicks have dark brown down paler below. Sexual maturity 1 year.
Movements.
Migratory. Movings S to winter at lower latitudes throughout most of W C Europe Mediterranean Basin, Middle East, india and Japan. Some populations sedentary.
Status and Conservation.
Not globaly threatened. Widespread and fairly abundant.
Israel. In Israel the subspecies Anas penelope Common passage migrant,winter and summer visitor.

Anas penelope
(in Israel)

Anas penelope

Anas penelope

Anas penelope

HOME NEXT