י76) ברווז אפורGadwall
Gadwall
Gadwall

Anas strepera
Anas strepera
Anas strepera:ברווז אפור
. הפחות צבעוני מבין הברווזים המסננים
. צבעו אפור ברובו, זנבו שחור ודגל הכנף הנראה בשעת מעופו שחור, לבן וערמוני
, הנקבה דומה לנקבת הברכיה אלא שהיא קטנה יותר ומצחה גבוה
. מקורה כהה וצדדיו כתומים. לזכר מקור אפור. לצעירים צהוב
בית גידולו ביצות ומקווי מים מתוקים או מלוחים למחצה הנמצאים
. בשפלות ובפנים היבשת
. בארץ עובר אורח וחורף מצוי עד נדיר
... רבא איקלע לבי ריש גלותא וטפלו ליה בר אווזא ... פסחים עד, ע"ב
Subspecies and Distribution.
Anas streperaWidespread over great part of Palearctic and Nearctic Regions. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
51 cm, 850-1000 g. Male has eclipse plumage. Female with variable bill, sometimes uniformly dark.
Juvenile resembles female but darker and more heavily streaked below.
Habitat.
Various types of freshwater or brackish wetlands, particularly shallow with abundant vegetation.
Food and Feeding
Mainly vegetarian, leaves, stems, roots and seeds of grasses and aquatic vegetation.
Food normally obtained under water by head-dipping and upending.
Sometimes feeds by grazing on dry land.
Breeding.
Apr-May, in single pairs or small groups.
Nest is made with grass and leaves, lined with down, on ground, hidden among vegetation.
8-12 eggs, incubation 25 days. Chicks have sepia colored down buff below. Sexual maturity 1 year.
Movements.
Northernmost breeding birds Movings S to winter at lower latitudes, but breeders of mor temperate regions mostly sedentary.
Status and Conservation.
Not globaly threatened. Widespread and fairly abundant.
Israel. In Israel the subspecies Anas strepera Uncommon passage migrant,winter and summer visitor.

Anas strepera
(in Israel)

Anas strepera

Anas strepera

Anas strepera

HOME NEXT