י90) צולל ימיGreater Scaup
Greater Scaup
Greater Scaup


Aythya marila
Aythya marila
Aythya marila:צולל ימי
. לזכר מראה כהה, ראשו ירוק מבריק ובטנו לבנה
, צבע רגלי הנקבה משתנה מירוק אפור לכחול אפור
. הצעירים דומים לנקבה
, בית גידולם מקווי מים רדודים וקטנים, בחורף גם ליד חופי ים
. לגונות מלוחות במקצת ומפרצים מוגנים
. בארץ מבקר חורף אקראי
... רבא איקלע לבי ריש גלותא וטפלו ליה בר אווזא ... פסחים עד, ע"ב
Subspecies and Distribution.
A. a. marila Eurasin from Iceland to Lena river (Siberia). A. a. mariloides lena to Bering Sea, Alaska to Canada. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
40-50 cm, 900-1250 g. Male has eclipse plumage, green gloss to head.
Female Legs of female vary from grey green to dark slate blue.
Juvenile very similar to female.
Subspecies mariloides more boldly vermiculated black.(see stamp nu' 4)
Habitat.
Breeds on shallow, small lakes and tundra pools of high latitudes.
Winters on coast, on brackish lagoons, sheltered bays and shallow marine waters. Sometimes inland on large lakes.
Food and Feeding
Major diet- molluscs (80-90%) but also insects, worms, small fish and aquatic plants.
Feeds by diving, also dabbling.
Breeding.
May, in single pairs.
Nest is depression lined with grass and down, on ground among vegetation.
8-10 eggs, incubation 26-28 days. Chicks have chestnut brown down above, and pale buff on underparts and small dorsal spots.
Sexual maturity at 1 to 2 years.
Movements.
Migratory. winters along coasts of N America, N W Europe, Black and Caspian Seas and Japan and China Seas.
Males tend to remain much further N than females or immatures.
Status and Conservation.
Not globally threatened. Common and widespread.
Israel. In Israel the subspecies a. marila Occasional and accidental winter visiter.

a. marilaa
(in Israel)

a. marila

a. marila

a. mariloides

HOME NEXT