י66) ברבור שר


Whooper Swan
Whooper Swan
Whooper Swan


Cygnus cygnus
Cygnus cygnus
Cygnus cygnus:ברבור שר
. מקורו צהוב ובבסיסו אין תפיחה כמו במקורו של הברבור המצוי
צוארו זקוף בשעת מנוחה. הכתם הצהוב על מקורו גדול בהשוואה
. למקורו של הברבור הקטן ומגיע לנחיריים בזוית חדה
. במעופו כנפיו משמיעות קול שריקה ולא טופחות כשל הברבור המצוי
. בית גידולו מקווי מים מתוקים, מזונו בעיקר צמחי מים
. בארצנו מזדמן באקראי בזמן נדידת החורף
...ברבורים אבוסים... מלכים א' ה' 3
Subspecies and Distribution.
Cygnus cygnus Iceland, Scandinavia to Siberia, winters in W C Europe to Aral Sea and China and Japan.
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
130cm, 4,5-9,5 kg, wingspan 130 cm. Female smaller.
Juvenile has some grey feathers and and a mostly pinkish bill.
Race bewickii smaller, with far more yellow on base of bill.
Habitat.
Winters on marshes, grasslands or agricultural fields, often in coastal regions.
Breeds on shallow pools, lakes and rivers of arctic tundra.
Food and Feeding
Mainly leaves, roots, rhizomes and stems of aquatic plants, in winter complemented with grain and potatoes.
Forages by head dipping and upending in shallow water or by grazing on land. Day feeding where un disturbed.
Breeding.
May-Jun in single pairs.
Nest is large mound of vegetation, on elevated ground.
3-5 eggs, incubation 30 days. Chicks have pale grey down.
Movements.
Migratory, winters in temperate areas, sporadically in more southern latitudes during cold winters.
Status and Conservation.
Not globally threatened.
Israel. In Israel the subspecies C. c. bewickii Accidental visitor, occasional during winter.

C. c. bewickii
(in Israel)

C. c. bewickii

C. c. bewickii

C. c. columbianus

HOME NEXT