י112) חיוויאי להטוטן
Bateleur
Bateleur
Bateleur


Terathopius ecaudatus
Terathopius ecaudatus
Terathopius ecaudatus:חיוויאי מוקיון
, גודלו כגודל תרנגולת, צבעיו עזים ויפים. רובו שחור מבריק
. גבו ערמוני כתום, הכתפים חומים אפורים הלחיים והרגלים בצבע אדום
. ניכר בנוצות צואר ארוכות וזנבו קצר
. בית גידולו ערבות שיחים ועצים. מזונו מגוון החל ביונקים קטנים, עופות וזוחלים
. שמו ניתן לו בשל מנהגו לבצע להטוטים אקרובטיים בשעת מעופו
. בארץ מבקר נדיר באקראי
ולמה נקרא שמה ראה, שרואה ביותר, עומדת בבבל ורואה בארץ ישראל ... חולין ס"ג א ...
Subspecies and Distribution.
Terathopius ecaudatus Senegal to Sudan and Ethiopia to Namibia and South Africa.
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
60 cm, 1.8-2.9 kg. wingspan 187 cm.
Very short tail and long primaries distinctive, especially in low rocking flight with upturned wing tips.
In male, secondaries mostly black, female has grey above, mostly white below with black trailing edge.
Similar to several snake-eagle plumages, becomes sooty brown with basic adult patterns in intermediate plumage, face ane legs turning orange before assuming adult scarlet
Juvenile brown with blue green facial skin and legs.
Habitat.
Open woodland and tree savanna, extending into bush savanna but less into scrubby steppe and grassland.
Food and Feeding.
Small animals, taken live or as carrion.
Mainly small mammals and birds, also reptiles, fish, birds' eggs, crabs and insects.
Hunts from characteristic low searching flight, gliding back and forth about 50 m above ground. Usually descends on prey in tight spiral. Up to 50 may gather at emergences of termite alerts, especially immatures.
Breeding
Sep-Dec in W Africa, all months in E Africa and S Africa.
Performs acrobatic rocking display flight. builds large nest of sticks in open fork of large tree, often along a watercourse.
1 egg, incubation 52-60 days.
Chicks down dark brown, with cream head and thighs
Parents share rearing of young and extra juvenile or adult may attend some nests.
Movements.
Adult pairs resident and territorial in most areas, but juveniles excluded, becoming highly mobile and nomadic, with concentrations developing in some areas.
May move north in rainy season in W Africa during Jul-Sep, vagrant to Tunisia, Israel, Arabian Peninsula and Iraq.
Status and Conservation.
Not globally threatened. Widespread and common.
Israel. In Israel the subspecies Terathopius ecaudatus Accidental passage migrant.

Terathopius ecaudatus
(in Israel)

Terathopius ecaudatus

Terathopius ecaudatus

Terathopius ecaudatus

HOME NEXT