י116) זרון פסMontagu's Harrier
Montagu's Harrier
Montagu's Harrier
Circus pygargus
Circus pygargus
Circus pygargus:זרון פס
. קטן מהזרון התכול, על כנפיו הארוכות והצרות פס שחור
, מצוי גם מופע שחור. הנקבה חומה ופס כהה על אברות האמה למעלה
. דומה לנקבת זרון תכול
. בית חיותו משתרע על פני אירופה מלבד צפונה, בצפון אפריקה ובמזרח הקרוב
. בית גידולו אגמים, ביצות וחורשות עצי אורן
. בארץ עובר אורח לא שכיח וחורף נדיר
Subspecies and Distribution.
Circus pygargus N W Africa and S C Europe through Casian lowlands to Kazakhstan.
Winters in Africa S of Sahara, and India Subcontinent and Sri Larka. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
45-50 cm, 230-300 g wingspan 95-115 cm.
Male has black primaries and black bands across secondaries, and narrow white rump.
Female sllightly paler above than those of C. macrourus and C. cyaneus. Melanistic morph in male blackish, in female chocolate-coloured.
Juvenile darker above than female, with rufous underbody and underwing coverts, unstreaked below.
Habitat.
Open areas with grass or shrbs, generally flat or undulating ground, less often in steeper terrain.
Grasslands, meadows, fields of cereals, fallow fields, heath, moor, scrubland, marshes, bogs, peatland and youg conifer plantations.
Food and Feeding.
Small ground birds including many of their young in breeding season, small mammals, lizards and large insects, important locally and in winter quarters.
Avian prey mostly small passerines. Hunts like other harriers, with low, slow flight in straight line upwind, and dropping onto prey, nearly always captures prey on ground.
Breeding
May-Jun, solitary or in loose colonies of 10 pairs. Males occasionlly bigamous.
Nests on ground, protected by tall and dense vegetation, grassland, cereal fields, reedbeds, bushy scrub and young conifer plantations. Nest is small, narrow platform 30 cm wide, made of grass stems or thin twigs, 3-5 eggs, incubation 29 days.
Chicks fed by female, but prey mostly caught by male. Chicks have first and second down white, variably tinged buff.
Sexual maturity at 2-3 yaers. Oldest recorded bird 16 years.
Movements.
Migratory, wintering mainly in sub Saharan Africa, Indian Subcontinent, Sri Lanka. Leaves Europian breeding grounds mainly in Aug-Sep, and returns in Apr-May, migrates on broad fronts.
Status and Conservation.
Not globally threatened.
Israel. In Israel the subspecies Circus pygargus Uncommon passage migrant and quite rare winter visitor.

Circus pygargus
(in Israel)

Circus pygargus

Circus pygargus

Circus pygargus

HOME NEXT